Meclis-i Vükela2019-02-24T22:39:20+00:00

Meclis-i Vükela Âzaları

 1. Sadrazam Ahmed Midhat Şefik Paşa

 2. Adliye Nazırı Ahmed Cevdet Paşa

 3. Bahriye Nazırı Abdülkerim Nadir Paşa

 4. Hariciye Nazırı Mehmed Es’ad Safvet Paşa

 5. Dahiliye Nazırı : Ahmed Vefik Paşa

 6. Maarif Nazırı Yusuf Ziyâ Paşa

 7. Maliye Nazırı Abdullah Gâlib Bey

 8. Nafîa Nazırı Server Paşa

 9. Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi

 10. Serasker Mehmed Redif Paşa

 11. Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi

 12. Ticaret ve Ziraat Nazırı Hasan Rıza Paşa

 13. Tophane Müşirleri Mahmud Celâleddin Paşa

 14. Zaptiye Nazırı Ömer Fevzi Paşa

 15. Başmabeyn Katibi Mehmed Said Efendi

 16. Hazine-i Hassa Nazırı Ahmed Hamdi Paşa

 17. Evkaf Nazırı Müşir İbrahim Paşa

 18. General (1.Ordu) Derviş İbrahim Paşa

 19. General (2.Ordu) Osman Nuri Paşa

 20. General (3.Ordu ) Süleyman Hüsnü Paşa

 21. General (4.Ordu) Gazi Ahmet Muhtar Paşa